bg-praca

Polityka prywatności i plików cookies

(dalej: „Polityka”)


CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne


Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.emstone.pl (dalej: „Strona internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony internetowej jest Wojciech Mroczko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emstone Wojciech Mroczko, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Strzelinie, ul. A. Mickiewicza 3d/27, 57-100 Strzelin, NIP: 9141438720 (dalej: „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo niżej wskazane dane:

 1. adres e-mail: info@emstone.pl
 2. adres korespondencyjny: EMSTONE Design Studio, ul. A. Mickiewicza 3d/27, 57-100 Strzelin
 3. telefon: +48 603 648 113
Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane będą podlegać profilowaniu?


Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Państwa dane również nie będą przekazywane poza EOG.


CZĘŚĆ II


Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z ADMINISTRATOREM


W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona przy zainicjowaniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu kontaktu z Państwem na potrzeby wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości. To przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO). W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania, ochrony przed roszczeniami czy ustalenia przebiegu korespondencji. Po zakończeniu kontaktu dane mogą być zachowane w celu wykazania kontaktu w przyszłości.

Czy muszą Państwo podać moje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

Czy muszą Państwo podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z ADMINISTRATOREM


W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami oraz realizacją zobowiązań podatkowych.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze tj. obowiązkami podatkowymi (art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI


W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 21[1] kodeksu pracy jest ustawa, a w zakresie danych dodatkowych – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, firmom księgowym.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Wszystkie dane osobowe będę przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko, a dane dodatkowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

Podanie danych podstawowych (tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest wymogiem ustawowym. Natomiast pozostałe dane są podawane przez kandydata dobrowolnie.


CZĘŚĆ III PLIKI COOKIES


Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

Ciasteczka mogą być używane w celu:

 1. dostosowania treści Strony internetowej Państwa preferencji;
 2. optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 3. tworzenia dostosowanych reklam;
 4. tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze Strony Internetowej.

Właściciel Strony internetowej nie identyfikuje tożsamości użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 1. sesyjne;
 2. stałe.

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika. Jeżeli nie zmienią Państwo ustawień plików cookies, uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies:

 1. Google Analitics – jest to produkt dostarczony przez Google LLC. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i analizie mającej na celu optymalizację strony internetowej. Zebrane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Polityka prywatności Google Analitics znajduje się pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej.